Заступник директора школи з виховної роботи Г.П.Білогруд

Напрямки та методи естетичного виховання учнів, етики та психології сімейного життя

Важливою складовою всебічного гармонійного розвитку особистості є естетичне виховання, оскільки мета, завдання, специфічні методи цього виховання орієнтовані на естетичний і загальний розвиток особистості, збагачення її у педагогічному процесі з урахуванням індивідуальних і психологічних особливостей організації впливу на учнів різного віку.
Саме наша школа переймається цією проблемою, і тому в своїй виховній роботі ось уже багато років працює над проблемою «Естетичне виховання учнів в умовах села»
Естетичне виховання — складова частина виховного процесу, безпосередньо спрямована на формування здатності сприймати і перетворювати дійсність за законами краси в усіх сферах діяльності людини.
Методологічною засадою естетичного виховання є етика — наука про загальні закономірності художнього освоєння дійсності людиною, про сутність і форми відображення дійсності й перетворення життя за законами краси, про роль мистецтва в розвитку суспільства.
У процесі естетичного виховання формуються естетична свідомість і поведінка школяра.
Естетична свідомість — форма суспільної свідомості, що являє собою художньо-емоційне освоєння дійсності через естетичні почуття, переживання, оцінки, смаки, ідеали тощо і концентровано виражається в мистецькій творчості та естетичних поглядах.
Естетичні почуття — особливі почуття насолоди, які відчуває людина, сприймаючи прекрасне в дійсності й у творах мистецтва.
Естетичний смак — здатність людини правильно оцінювати прекрасне, відокремлювати справді прекрасне від неестетичного.
Естетичний ідеал — уявлення людини про прекрасне, до чого вона прагне, на що рівняється.
Естетика поведінки — риси прекрасного у вчинках і діях людини (у ставленні до праці й до суспільства, в манерах і зовнішньому вигляді, у формах спілкування з людьми).
У процесі естетичного виховання важливо навчити учнів розуміти й сприймати красу. Спостерігаючи прекрасне, людина не може залишатися байдужою, вона переживає, відчуваючи любов або ненависть до спостережуваного. Тому треба, щоб діти вміли розрізняти справді красиве і потворне.
Під час естетичного сприймання виникають певні емоції. Завдання виховання — створення умов, які б сприяли формуванню емоційної сфери учнів. Багатство емоційної сфери людини свідчить про її духовне багатство.
Важливе значення має виховання у школярів естетики поведінки — акуратності в одязі, красивої постави і манер, уміння триматися невимушене, природно, культурно й естетично виявляти свої емоції. Ці якості тісно пов'язані з моральністю особистості учня.
Виняткову роль в естетичному вихованні школярів відіграють предмети естетичного циклу (малювання, співи, музика). На уроках із цих предметів учні не лише здобувають певні теоретичні знання з конкретних видів мистецтва, а й набувають відповідних практичних умінь та навичок, розвивають свої мистецькі здібності. Вагомим доповненням до цього циклу є уроки української мови, української та світової літератури, на яких учні засвоюють багатство і красу рідної мови, знайомляться з шедеврами рідної та світової літератури. На уроках природничо-математичних дисциплін відкриваються великі можливості використання краси природи, формування бережливого ставлення до неї. На уроках фізичного виховання учні вчаться красиво і правильно триматися й ходити.На розв'язання завдань естетичного виховання спрямована також позакласна виховна робота. Крім бесід, лекцій, диспутів, тематичних вечорів, вечорів запитань і відповідей на естетичну тематику, цінною в естетичному вихованні є участь школярів у гуртках художньої самодіяльності, літературних об'єднаннях, шкільних театрах.

/Files/images/est_vih/1.JPG

Учні школи є постійними учасниками різноманітних конкурсів, свят, концертів, приурочених цій чи іншій даті. Так, учні школи є призерами районного конкурсу «Тобі, мій краю, я співаю», посідають призові місця у літературних конкурсах, конкурсах образотворчого мистецтва, екологічних конкурсах.
Важливу роль в естетичному вихованні школярів відіграє сім'я. Належне естетичне оформлення квартири, наявність бібліотеки, мистецьких журналів, телевізора, сімейних традицій з обговорення телепередач, прочитаних книжок, сімейний відпочинок на природі, — все це створює сприятливі умови для прищеплення естетичних смаків дітям.
З чого ж складається структура естетичної свідомості?
1. Естетичні сприйняття.( Виявляються у спостережливості, вмінні помітити найсуттєвіше, що відображає зовнішню і внутрішню красу предмета, явища, процесу, відчувати радість від побаченого, відкритого.)
2. Естетичні почуття. (Почуття насолоди, які відчуває людина, сприймаючи прекрасне в оточуючій дійсності, творах мистецтва.)
3. Естетичні судження.( Передають ставлення особистості до певного об'єкта, явища. )
4. Естетичні смаки. (Постають як емоційно-оціночне ставлення людини до прекрасного)
5. Естетичний ідеал. (Це своєрідний зразок, з позиції якого особистість оцінює явища, предмети дійсності. Відображає уявлення про красу, її критерії.)
Джерелами естетичного виховання є художня література, музика, образотворче, театральне мистецтво, кіно, природа, естетика шкільних приміщень, зовнішній вигляд учителів та учнів, взаємини між учнями і вчителями та ін.
Так, у школі проводяться предметні декади,де учні вправляються у вікторинах, конкурсах, готують години спілкування, проводять дні самоврядування ( відкриті уроки), поетичні хвилини, показують свої презентації, тощо.
В естетичному вихованні учнів величезне значення має особистість педагога. Його поведінка, одяг, осанка, рухи, міміка, голос, тон — все це має бути взірцем для учнів. Показники естетичної вихованості учнів — це і їх зовнішній вигляд, манера поводитися, розмовляти, вигляд їхніх підручників, зошитів тощо.
Естетичне виховання є багатогранним процесом, основу якого складають такі напрями:
1. Життя і діяльність дитини в сім'ї. (Тут формуються основи естетичних смаків, почуттів, на що впливають організація побуту в оселі, одяг, взаємини в сім'ї, оцінювання старшими краси предметів, явищ, безпосередня участь в естетичній діяльності тощо.)
2. Навчально-виховна діяльність загальноосвітніх закладів. ( Залучаються учні до оволодіння змістом навчальних дисциплін (мови, літератури, історії, предметів природничого циклу, музики, образотворчого мистецтва), позакласної виховної роботи (танцювальний гурток, гурток сольного співу, театральний гурток ) /Files/images/est_vih/танець.JPG /Files/images/nest_uroki_ukr_movi/вист 8.JPG
3. Вплив засобів масової інформації. (Діяльність їх поєднує елементи багатьох видів мистецтва. Проте засилля в них «масової культури» ускладнює процес формування здорових естетичних смаків, потребує копіткої роботи вихователів, батьків)
Поряд із розвитком естетичного сприймання, прищепленням естетичних смаків у процесі естетичного виховання в учнів формують естетичне ставлення до навколишньої дійсності. Людина повинна не лише милуватися красою природи чи пам'ятками культури, а й берегти і захищати їх.
Неабияку роль у естетичному вихованні наших учнів відіграє екологічне виховання
Воно формує в учнів: - любов і повагу до природи, прагнення оберігати і примножувати природні багатства;

/Files/images/est_vih/зуст вч.JPG /Files/images/est_vih/рози м.JPG

- формує екологічну культуру;
У школі створена належна навчально-матеріальної бази (куточок живої природи – територія школи, де діти докладають всі сили, для створення краси своєї школи ).

/Files/images/est_vih/миски гриби.JPG /Files/images/школа.jpg

У своїй роботі класні керівники велику роль відводять гендерному вихованню ,формуючи у вихованців духовність, моральні почуття (сорому, совісті, скромності), моральність, правильне розуміння дорослості, відповідальності за свої вчинки, культури, інтимних почуттів, здатності приймати життєво важливі рішення, виховання поваги і бажання створити міцну сім’ю, усвідомлення важливості виховання дітей в сім’ї, надають вихованцям знань про біологічні та соціальні проблеми розвитку хлопчиків і дівчаток, вивчають етику і психологію сімейного життя, проводять різноманітні бесіди та лекції для батьків та учнів:
а) сім’я – міцний і дружний колектив; б) інтереси сім’ї співпадають з інтересами суспільства; в) повна сім’я важлива умова успішного виховання дітей; г) єдність вимог з боку мами і тата; д) наявність у батьків почуття відповідальності за виховання дітей; е) атмосфера взаємного довір’я і дружби. Засоби сімейного виховання: а) вплив атмосфери сімейного життя, її трудового укладу, громадянської зрілості, культури; б) використання трудових традицій сім’ї; в) режим, обов’язки, вимоги, участь дітей у домашній роботі, піклування про навчальну діяльність школяра; г) організація дозвілля дітей. Основні проблеми сімейного виховання: неповна сім’я; погані житлові умови, недостатнє матеріальне становище, невміння батьків знаходити адекватні вікові дитини прийоми і методи виховання, узгодженість виховного впливу дорослих членів сім’ї. Адже, родина с основою держави.
Родина, рід, родовід, народ - такий шлях розвитку кожної людини, формування її національної свідомості й громадянської зрілості. Родинне виховання - це природна і постійно діюча ланка виховання, що обумовлює розвиток людини на всіх стадіях її життя. Тому у своїй виховній діяльності педагогічний колектив спираються на сім'ю, , активно впливати на взаємини між її членами.

/Files/images/est_vih/батьк збори.JPG /Files/images/Дубик 1.JPG

Педагогічний колектив ставить такі завдання перед батьками:
-виховання фізично й морально здорової особистості, забезпечення необхідних екосоціальних умов для повної реалізації можливостей розвитку дитини (генотипу), повноцінного психічного та духовного її становлення, формування навичок здорового способу життя;
-створення атмосфери емоційної захищеності, тепла, любові, взаєморозуміння, чуйності, доброзичливості, належних умов для засвоєння базових моральних цінностей та ідеалів, культурних традицій, етичних норм взаємин між близькими людьми і в суспільному оточенні, виховання культури поведінки, здатності піклуватися про молодших і немічних;
-забезпечення духовної єдності поколінь, збереження родинних традицій, сімейних реліквій, вивчення родоводу, прилучення дітей до народних традицій, рідної мови, звичаїв, обрядів, виховання в них національної свідомості і самосвідомості;
-виховання поваги до законів, прав і свобод людини, розвиток громадянської і соціальної відповідальності;
-залучення дітей до світу знань, виховання поваги до науки, школи і вчителя, розвиток прагнення до освіти й творчого самовдосконалення;
-включення в спільну побутову та господарську діяльність, розвиток рис творчої працелюбної особистості, формування почуття власності та навичок господарювання;
-формування естетичних смаків і почуттів, уміння розрізняти прекрасне і потворне в мистецтві і житті, забезпечення умов для практичної творчої діяльності дітей;
-статеве виховання дітей, розвиток моральної чистоти, поваги до жінки, почуття дружби, кохання, підготовка до подружнього життя, прищеплення навичок виховання дітей у сім'ї;
-розвиток внутрішньої свободи, здатності до об'єктивної самооцінки і саморегуляції поведінки, почуття власної гідності, поваги до себе, відповідальності за свої вчинки, здатності до морального самовдосконалення.
Кiлькiсть переглядiв: 4730

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.